Bài đăng nổi bật

Turkey and Stuffing

I generally follow the rule of 12 to 15 minutes per pound if the bird has stuffing in the cavity. A little less if no stuffing is involved....

Được tạo bởi Blogger.

Bài đăng phổ biến